ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)
 
 
เวลาให้บริการ
เปิดภาคเรียน วันจันทร์-ศุกร์ 7.30-19.30 น.
 
 
           ปิดภาคเรียน  วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-16.30 น.
 
   
โทร 02-354-8241 ต่อ 3308
 
 
e-mail : library@bcn.ac.th

ห้องสมุด ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02-354-8241 ต่อ 3308 e-mail : library@bcn.ac.th