หน้าหลัก
ดูประวัติ


ปฏิทินการศึกษา

การลงทะเบียน
 
การขอคืนสิทธิ
 
การทำบัตรนักศึกษา
    การขอเอกสาร
    แผนการจัดการศึกษา
    คำอธิบายตัวย่อรหัสวิชา
    ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน
    ตารางสอน
    หลักสูตรที่ใช้สอน
    การลงทะเบียน
   
 

จำนวนผู้เข้าชม

 

โครงการรักการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เข้าสู่เว็บไซค์โครงการฯ

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (Ebook)
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


----------------------------
านข้อมูลการประเมินการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

---------------------------

ฐานข้อมูลการประเมินการเรียนการสอน (หลักสูตรระยะสั้น)
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

----------------------------

VDO Ondemand
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

-----------------------------

แบบสำรวจความต้องการที่จำเป็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

---------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับนายไตรทศ เซ่จึง และนางสาวทัศนีย์ ชอบธรรม นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสัญลักษณ์ "๘๔ พรรษามหาราชันย์ สานสัมพันธ์กีฬาสถาบันพยาบาลครั้งที่ ๓๐"

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สภาการพยาบาล

จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ


จรรยาบรรณคร
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
จรรยาบรรณครูวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
คนดีศรีวพก
จรรยาบรรณบุคลากร
จรรยาบรรณข้าราชการ

หลักเกณฑ์พิจารณา
พยาบาลดีเด่น
การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓
การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาล
ดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๔

การคัดเลือกอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานนาน และดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๔
"รางวัลมูลนิธิ
หม่อมเจ้าหญิง บุญจิราธร (ชุมพล)จุฑาธุช"

การพิจารณาผู้บริหารพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของสมาคมบริหารการพยาบาล
การคัดเลือกคนดี
ศรีสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๔รายงานยอดรวม

อาจารย์ 88 คน
เจ้าหน้าที่ 86 คน
นักศึกษา 1233 คน
หลักสูตรระยะสั้น 446 คนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8247,0-2354-8241-2, Fax.0-2354-8251 E-mail : bcn@bcn.ac.th