ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2495
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
บิดา : พลเรือตรีชุมพล  บุญสาใจ   ข้าราชการบำนาญกองทัพเรือ
มารดา : นางเจริญสุข  บุญสาใจ  อดีตครูโรงเรียน

การศึกษา
- ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
- ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2517 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (เกียรตินิยม อันดับ 2)   
- ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลมารดาทารก) พ.ศ. 2520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) พ.ศ. 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2517 - 2519     
พยาบาลประจำการ รพ.ราชวิถี
พ.ศ. 2520 - 2540 อาจารย์พยาบาลภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
พ.ศ.2541 - 2547 รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
พ.ศ.2548 - 2552 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ประสบการณ์ การทำงาน / การเป็นกรรมการ

พ.ศ.2540 - 2545

   - คณะกรรมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน
   - กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท เอก สถาบันการศึกษา / หน่วยงานต่าง ๆ

พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน
   - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันพระบรมราชชนก

พ.ศ.2542- 2545
   - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) สถาบันพระบรมราชชนก

พ.ศ.2545 - 2546
   - กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประธานฝ่ายวารสารและเป็นบรรณาธิการวารสารพยาบาล

พ.ศ.2547 - 2548
   - กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วาระที่ 2  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

พ.ศ.2545 - 2549
   - อนุกรรมการจริยธรรม และอนุกรรมการพัฒนาจริยธรรม สภาการพยาบาล

พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
   - กรรมการอำนวยการการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก และเป็นอุปนายกคนที่ 1

พ.ศ.2547 - 2548 และ พ.ศ. 2551 - 2552
   - กรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

พ.ศ.2548 - 2550
   - กรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2549 - 2550  และ  2551 - 2552
   - ผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
   - คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน
   - คณะกรรมการวิจัย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

   - คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ประจำจังหวัดชลบุรี ตามมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ.2550
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ เขียนบทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของสภาการพยาบาล (สาขาการผดุงครรภ์)

เกียรติประวัติ
       1. ได้รับรางวัล อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่น ของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
ประจำปีการศึกษา 2546 โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ
       2.  รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
       3. ได้รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552 รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ