หน้าแรก
นโยบายการประกันคุณภาพ
ความเป็นมาระบบประกันคุณภาพ
โครงสร้างการบริหาร
กระบวนการประกันคุณภาพ
กลไกการประกันคุณภาพ
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภาพกิจกรรม

กระบวนการประกันคุณภาพ

          การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นการกำหนดให้มีระบบกลไกในการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมิน คุณภาพ ในการดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ (Performance Indicators) ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าสถาบันมีการดำเนินงานที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพของสถาบัน ดังนี้

           1. การพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยฯ ได้ใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถาบันพระบรมราชชนก มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) เกณฑ์สภาการพยาบาล และคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนเป็นแนวทางในการออกแบบให้มีระบบในการพัฒนาคุณภาพ สำหรับเกณฑ์ตัดสินการประเมินถูกออกแบบโดยยึดสาระของความหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ของสำนักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาและสถาบันพระบรมราชชนก ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของระบบและกลไกที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ (Achieve) ซึ่งครอบคลุมระบบการทำงานตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA (Plan Do Check Act)

           2. การติดตามคุณภาพ เป็นการตรวจสอบกระบวนการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตัดสินการประเมิน ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกคนปฏิบัติได้ ทั้งนี้แต่ละวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบตนเองว่าได้ปฏิบัติหรือไม่

           3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละวิทยาลัยฯ โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเครือข่าย และสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งใช้เกณฑ์ตัดสินการประเมิน เป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียงการตัดสินผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน ทั้งนี้แต่ละวิทยาลัยฯ จะต้องจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นเบื้องต้