หน้าแรก
นโยบายการประกันคุณภาพ
ความเป็นมาระบบประกันคุณภาพ
โครงสร้างการบริหาร
กระบวนการประกันคุณภาพ
กลไกการประกันคุณภาพ
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภาพกิจกรรม

ผังโครงสร้างการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

ดร.กรกนก ลัธธนันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
     
อ.ไขนภา แก้วจันทรา
คณะทำงาน

 

ดร.นิภาพร อภิสิทธิวาสนา
คณะทำงาน
อ.จินตนา รังษา
คณะทำงาน

 

อ.สุทธานันท์ กัลละ
คณะทำงาน
อ.มณีรัตน์ เทียมหมอก
คณะทำงาน

 

อ.จเร ศรีมีชัย
คณะทำงาน
 
นางสาวปรียานาถ ทองคำสุข
คณะทำงาน

 


คณะทำงาน