หน้าแรก
นโยบายการประกันคุณภาพ
ความเป็นมาระบบประกันคุณภาพ
โครงสร้างการบริหาร
กระบวนการประกันคุณภาพ
กลไกการประกันคุณภาพ
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประกาศสถาบันพระมหาชนนก เรื่อง การเปิดและปิดหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมสำหรับวิทยาลัยในสังกัด พ.ศ. 2552

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2558
เล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง กันยายน 2556
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2556
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ3 สมศ. ปี 2554-2556

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)      

งานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8241-2 ต่อ 3604
Fax.0-2354-8251
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/54