หน้าแรก
นโยบายการประกันคุณภาพ
ความเป็นมาระบบประกันคุณภาพ
โครงสร้างการบริหาร
กระบวนการประกันคุณภาพ
กลไกการประกันคุณภาพ
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประกาศสถาบันพระมหาชนนก เรื่อง การเปิดและปิดหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมสำหรับวิทยาลัยในสังกัด พ.ศ. 2552

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559-2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)      

งานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เลขที่ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2354-8241-2 ต่อ 3604
Fax.0-2354-8251
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/54