หน้าแรก
นโยบายการประกันคุณภาพ
ความเป็นมาระบบประกันคุณภาพ
โครงสร้างการบริหาร
กระบวนการประกันคุณภาพ
กลไกการประกันคุณภาพ
คำศัพท์ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภาพกิจกรรม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

           การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
           - รายงานการประเมินตนเอง
                  - ปีการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) : (ระดับหลักสูตร)
                  - ปีการศึกษา 2557 (ระดับสถาบัน) : (ระดับหลักสูตร)
                  - ปีการศึกษา 2556 (Download)
           การรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล
           - รายงานการประเมินตนเอง
                  - เพื่อการรับรองสถาบัน (Download)