แผนการสอน บทที่1 แนวคิดและหลักการเวชบริบาลเบื้องต้น

สรุปผลการใช้ประโยชน์จาการบริการวิชาการแก่สังคม

นวตกรรมป้องกันแผลกดทับ: หมอน 30 องศา

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

คู่มือการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ผลของการใช้ถุงพลาสติกต่ออุณหภูมิของทารกแรกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อย

ผ้าห่มเจลลดไข้

การบรรเทาความปวดในระยะคลอดโดยใช้กลิ่นบำบัด

คู่มือนมแม่

บทความที่นำเสนอในศูนย์ผู้สูงอายุ

การล้างมือ

การสัมผัสทารก

ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

แนวทางการปฏิบัติการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจ โดยใช้ความรู้หลักฐานเชิงประจักษ์