กลับไปหน้าหลัก

 

1.การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี พ.ศ.๒๕๕๕
2.จุลสารวินัยคุณธรรมเดือนกันยายน2554
3.จุลสารวินัยคุณธรรมเดือนตุลาคม2554
4.จุลสารวินัยคุณธรรมเดือนพฤษภาคม2554
5.จุลสารวินัยคุณธรรมเดือนมีนาคม2554
6.จุลสารวินัยและคุณธรรมเดือนมกราคม2555
7.ประกาศของวิทยาลัย ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม (ปี 55)
8.ประกาศของวิทยาลัย ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม (ปี 56)
9.ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
10.ส่งจุลสารข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1
11.ส่งจุลสารข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2
12.ส่งจุลสารข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3
13.เอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตร เพื่ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการาฯ
14.แนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้ 5.3 เรื่อง ยาสูบ