กลับไปหน้าหลัก

 

1.การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา
2.ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมค่ายแนะแนว ครั้งที่ 1ทับ60
3.ขอเชิญประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ประจำปีการศึกษา 2560
4.คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
5.รายละเอียดการร่วมบริจาคเงินทำบุญ เทศน์มหาชาติ ฯ
6.หนังสือ เรื่อง ขอส่งหนังสือแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการภาวะน้ำหนักเกิน ของภาคีเครือข่าย คนไทยไร้พุง
7.หนังสือ เรื่อง การรับนักศึกษาพยาบาลศาตร์ ทำงานจิตอาสา โรงพยาบาลเปาโล
8.หนังสือ เรื่อง การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2560
9.หนังสือ เรื่อง การเสนอพิจารณารางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
10.หนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมค่ายแนะแนว ครั้งที่ 3ทับ2560
11.หนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
12.หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรม
13.หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
14.หนังสือ เรื่อง ของดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ ประจำปี 2560
15.หนังสือ เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดทำสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประจำปี 2560
16.หนังสือ เรื่อง ขออนุมัตินักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2559
17.หนังสือ เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตฯ ประจำปี 2560
18.หนังสือ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวลั่นฆ้อง ท้าชวน 3 ล้าน 3 ปี ฯ ประจำปี 2560
19.หนังสือ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560
20.หนังสือ เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560
21.หนังสือ เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดและแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2560
22.หนังสือ เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2560
23.หนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประกวดมรายาทไทย ฯ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
24.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
25.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานไหว้ครู และงานมอบหมวก เข็มเครื่องหมายและรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปีการศึกษา 2559
26.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559