ตรวจสอบการดำเนินการแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี ตามรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ( จำนวน 5 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน อาจาย์สอนรายวิชา
en_t01 วิชาการให้คำปรึกษาทางสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (n= 59 ) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.กาญจนา สุทธิเนียม (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.ชลพร กองคำ (n= 60 )
en_t02 วิชานโยบายสุขภาพและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (n= 58 ) รูปอาจารย์ผู้สอน อ.กานดา ตุลาธร (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.สมชาย กาญจนสุต (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.วิสุทธิ บุญญะโสภิต (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อุบล ยี่เฮ็ง (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พ.อ.(พิเศษ)นพ.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.วาศินี อ่อนท้วม (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อุไร นิโรธนันท์ (n= 60 )
en_t03 วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การกู้ชีวิตและการตัดสินทางคลินิก (n= 57 ) รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อุบล ยี่เฮ็ง (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ (n= 60 )
en_t04 วิชาการพยาบาลฉุกเฉิน 1 (n= 58 ) รูปอาจารย์ผู้สอน อ.สุนิสา ปริพฤติพงศ์ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.กานดา ตุลาธร (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.บุษกร ธรรมสถิร (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ. เอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ศุภศิษฎ์ จิรวัฒโณทัย (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อำนาจ กาศสกุล (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อริศรา จานสิบสี (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พ.อ.นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.พรทิพย์ สายสุด (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อำนาจ กาศสกุล (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.เกษมสุข โยธาสมุทร (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.วันเพ็ญ เทมียะโก (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.ปิยภรณ์ บุรพลชัย (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อุบล ยี่เฮ็ง (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.สัจจะ ชลิตาภรณ์ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.นิรัชรา ก่อกุลดิลก (n= 60 )
en_t05 วิชาการพยาบาลฉุกเฉิน 2 (n= 56 ) รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.กมลมาศ ใสสะอาด (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.ดวงกมล เสนะวงษ์ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.สุชญาธร คุ้มสุภา (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ธีรชัย เลิศอมรภัทร (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.สุพัฒศิริ ทศพรพิทักษ์กุล (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.กิตติยาพร วิวัชรโกเศศ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.หทัยรัตน์ โชคชัยธนากุล (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ฌาโน เสนะวงษ์ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ธัญณัฐ บุนนาค (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.สมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล (n= 59 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ตามรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ( จำนวน 2 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน อาจาย์สอนรายวิชา
en_p01 วิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน 1 (n= 56 )
en_p02 วิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน 2 (n= 56 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามแหล่งฝึกและอาจารย์ที่ปรึกษา ( จำนวน 8 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน
en_w01 ER โรงพยาบาลราชวิถี (n= 2 )
en_w02 EMS โรงพยาบาลราชวิถี (n= 2 )
en_w03 ER โรงพยาบาลเลิดสิน (n= 2 )
en_w04 EMS โรงพยาบาลเลิดสิน (n= 2 )
en_w05 ER โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (n= 2 )
en_w06 EMS โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (n= 2 )
en_w07 ER โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (n= 2 )
en_w08 EMS โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (n= 2 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1