ตรวจสอบการดำเนินการแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (n= 264)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร (n= 261 )

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ( จำนวน 10 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน อาจาย์สอนรายวิชา
พย.1306 แนวโน้มและการพัฒนาของวิชาชีพการพยาบาล (n= 82) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์จินตนา รังษา (n= 69 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิดาพร ทับทิมศรี (n= 59 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยภรณ์ (n= 52 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 48 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธนาภา ฤทธิวงษ์ (n= 51 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์อุบล สุทธิเนียม (n= 46 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์เพ็ญวรรณ เข้มขัน (n= 53 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์เสมอจันทร์ ธีรวัฒน์สกุล (n= 45 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์อุไร นิโรธนันท์ (n= 45 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร (n= 62 )
พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (n= 84)
พย.1315 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (n= 77) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 65 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์เสมอจันทร์ ธีรวัฒน์สกุล (n= 63 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ (n= 62 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (n= 62 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์จินตนา รังษา (n= 62 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์เพ็ญวรรณ เข้มขัน (n= 60 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์อุบล สุทธิเนียม (n= 63 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิริยา แดงวิสุทธิ์ (n= 61 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์กรองทอง ออมสิน (n= 62 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (n= 62 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นันทิกา มิตรสัมพันธ์ (n= 62 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์วรางคณา อุดมทรัพย์ (n= 61 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.สุภาพร วรรณสันทัด (n= 61 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ยุพยงค์ ทังสุบุตร (n= 61 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์โสภา รักษาธรรม (n= 61 )
พย.1316 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (n= 46)
พย.1329 วิจัยทางการพยาบาล (n= 75)
พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (n= 76) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์สำลี สาลีกุล (n= 76 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศศิวิมล บูรณะเรข (n= 75 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (n= 75 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.กรกนก ลัธธนันท์ (n= 75 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา (n= 75 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศุภิสรา เจริญไพฑูรย์ (n= 75 )
พย.1423 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 (n= 76) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (n= 75 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.มาลี เกื้อนพกุล (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์เกษร สุวิทยะศิริ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.วรัญญา แสงพิทักษ์ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์จิตสดา ศรีหาเวช (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปภาวดี ทวีสุข (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ผศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช (n= 74 )
พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น (n= 75) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์สำลี สาลีกุล (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิดาพร ทับทิมศรี (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์จินตนา บัวทองจันทร์ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศุภิสรา เจริญไพฑูรย์ (n= 74 )
พย.1427 การบริหารการพยาบาล (n= 75) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์จินตนา รังษา (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.วรัญญา แสงพิทักษ์ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประนอม ดวงใจ (n= 74 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ยุพา ทรงแพทย์ (n= 74 )
ภษ.1404 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า (n= 75) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ Amanda B Limbo (n= 76 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามแหล่งฝึกและอาจารย์ที่ปรึกษา ( จำนวน 25 แหล่งฝึก )

รายวิชาที่เรียน อาจาย์ที่ปรึกษา
พย.1310_1 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ (n= 9) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศศิวิมล บูรณะเรข (n= 9)
พย.1310_2 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองโยง 1 (n= 10) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์จิตรลดา ศรีสารคาม (n= 10)
พย.1310_3 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองโยง 2 (n= 7) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์วราภรณ์ วานิช (n= 8)
พย.1310_4 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตากฟ้า (n= 10) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล (n= 11)
พย.1310_5 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย (n= 7) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ (n= 6)
พย.1310_6_1 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแค (n= 12) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา (n= 12)
พย.1310_6_2 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแค (n= 4) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.วรัญญา แสงพิทักษ์ (n= 4)
พย.1310_7 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ (n= 6) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์เกศรา สว่างสังวาลย์ (n= 6)
พย.1310_8 แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแฝก (n= 3) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์เจียมใจ ศรีชัยรัตนกุล (n= 3)
พย.1316_1 แหล่งฝึก ตึก หู คอ จมูก รพ.ราชวิถี (n= 6) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 6)
พย.1316_10 แหล่งฝึก ตึกอายุรกรรมหญิง รพ.ราชวิถี (n= 4) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธนาภา ฤทธิวงษ์ (n= 4)
พย.1316_11 แหล่งฝึก ตึกหอผู้ป่วย ส 8 A สถาบันสุขภาพเด็กฯ (n= 7) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (n= 7)
พย.1316_12_1 แหล่งฝึก ตึกหอผู้ป่วย ส 10 สถาบันสุขภาพเด็กฯ (n= 2) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นันทิกา มิตรสัมพันธ์ (n= 2)
พย.1316_12_2 แหล่งฝึก ตึกหอผู้ป่วย ส 10 สถาบันสุขภาพเด็กฯ (n= 1) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.สุภาพร วรรณสันทัด (n= 1)
พย.1316_13 แหล่งฝึก ตึกหอผู้ป่วย ม 9 ก สถาบันสุขภาพเด็กฯ (n= 7) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์กรองทอง ออมสิน (n= 7)
พย.1316_14 แหล่งฝึก ตึกหอผู้ป่วย ส 6 A สถาบันสุขภาพเด็กฯ (n= 3) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ยุพยงค์ ทังสุบุตร (n= 3)
พย.1316_15 แหล่งฝึก ตึกหอผู้ป่วย ม 7 ก สถาบันสุขภาพเด็กฯ (n= 5) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์วรางคณา อุดมทรัพย์ (n= 5)
พย.1316_2 แหล่งฝึก ตึกศัลยกรรมกระดูกชาย รพ.ราชวิถี (n= 5) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์จินตนา รังษา (n= 5)
พย.1316_3 แหล่งฝึก ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.ราชวิถี (n= 6) รูปอาจารย์ผู้สอน อาจารย์รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยภรณ์ (n= 6)
พย.1316_4 แหล่งฝึก ตึกรังสีรักษา ก รพ.ราชวิถี (n= 4) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (n= 4)

พบข้อมูล 2  หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2] หน้าถัดไป>>