คำสำคัญ :

พบข้อมูล จำนวน 108 รายการ
รหัส หัวข้อ ประเภท สถานะ เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ งบประมาณ
อนุมัติ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
การเผยแพร่ ผู้วิจัย QA
A F J P
100158 เรื่อง : การเสริมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สถานะ :
บทความ (ทุน:)
แหล่งทุน:
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน // // 0.00 0.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 0 คน
100157 เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการดูแลอย่างเอื้ออาทรในรายวิชาปฎิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1
สถานะ :
บทความ (ทุน:)
แหล่งทุน:
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน // // 0.00 0.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 1 คน
100156 เรื่อง : การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
สถานะ : ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
บทความ (ทุน:)
แหล่งทุน:
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน // // 0.00 0.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 2 คน
100154 เรื่อง : รูปแบบของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต
สถานะ : ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
บทความ (ทุน:)
แหล่งทุน:
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน // // 0.00 0.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 1 คน
100153 เรื่อง : สภาพการจัดการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สถานะ : กำลังดำเนินการ
วิจัย (ทุน:ภายใน)
แหล่งทุน:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน 01/10/55 30/09/56 32000.00 0.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 4 คน
100152 เรื่อง : การประเิมินสมรรถนะของพยาบาลฉุกเฉินที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สถานะ : กำลังดำเนินการ
วิจัย (ทุน:ภายใน)
แหล่งทุน:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน 01/10/56 30/09/57 28450.00 0.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 2 คน
100149 เรื่อง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับผลกระทบต่อการให้การศึกษาในระยะยาวสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน
สถานะ : ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
วิจัย (ทุน:ภายนอก)
แหล่งทุน:
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน 01/07/54 30/09/56 18700.00 14000.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 1 คน
100148 เรื่อง : ภาวะสุขภาพและการเ้ข้าถึงบริการสุขภาพ : ชุมชนริมคลองสามเสน
สถานะ : กำลังดำเนินการ
วิจัย (ทุน:ภายใน)
แหล่งทุน:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน 01/10/55 30/09/56 64680.00 0.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 2 คน
100147 เรื่อง : ผลของโปรแกรมการจัดการต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพและตัวชี้วัดสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สถานะ : กำลังดำเนินการ
วิจัย (ทุน:ภายใน)
แหล่งทุน:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน 01/10/55 30/09/56 95700.00 0.00 ไม่มีเอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 1 คน
100146 เรื่อง : การเสริมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สถานะ : ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
วิจัย (ทุน:ภายใน)
แหล่งทุน:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ระดับ: ไม่ระบุ
ตามแผน 01/10/54 30/09/55 87120.00 82368.50 เอกสารฉบับร่าง ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ไม่มีเอกสารลงวารสาร ไม่มีเอกสารนำเสนอ จำนวนผู้วิจัย 3 คน

พบข้อมูล 11  หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....[11] หน้าถัดไป>>

หมายเหตุ : A หมายถึง บทคัดย่อ (Abstract) || F หมายถึง วิจัยฉบับเต็ม (Full Text) || J หมายถึง บทความวิจัย (Journal) || P หมายถึง สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม (Proceedings)