10365 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) ปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 18
10364 แจ้งข้อปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ฉบับแก้ไขใหม่ 20 มิ.ย.61) ข่าวการศึกษา 76
10363 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 52
10362 ประกาศ เรื่อง ของดการเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 ข่าวการศึกษา 14
10360 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้รับจ้างดําเนินงานฝ่ายบริหาร จำนวน 3 อัตรา ข่าวสมัครงาน 15
10356 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 85
10355 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 9
10349 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update on newborn management ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 46
10346 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรง ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 29
10339 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระบบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 47
10329 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวการศึกษา 244
10315 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12