ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 337 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10075 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึุกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 04/10/55 30/10/55 78
10073 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๔ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ข่าวการศึกษา 21/09/55 23/11/55 38
10072 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การสมัครลูกจ้างชั่วคราว ข่าวสมัครงาน 10/07/55 30/07/55 32
10071 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติรุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 28/06/55 16/07/55 58
10070 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่น ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 26/06/55 28/07/55 71
10069 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 19/06/55 26/06/55 94
10068 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/06/55 22/06/55 41
10067 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 31/05/55 07/06/55 60
10066 รายละเอียดการเปิดรับหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่น ๘ ข่าวการศึกษา 29/05/55 13/07/55 46
10065 ประกาศชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 25/05/55 16/06/55 19
10064 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ เรื่อง การรับโอน/ย้ายข้าราชการ ข่าวสมัครงาน 24/05/55 15/06/55 28
10063 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 21/05/55 25/05/55 66
10062 กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๕ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 14/05/55 10/06/55 324
10061 ประกาศจากกลุ่มงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 11/05/55 05/06/55 49
10060 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 10/05/55 21/05/55 98
10059 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ข่าวการศึกษา 04/05/55 08/06/55 26
10058 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 18/04/55 30/04/55 47
10057 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การับโอน/ย้ายข้าราชการ ข่าวสมัครงาน 18/04/55 11/05/55 15
10056 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวสมัครงาน 11/04/55 30/04/55 65
10055 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 23/03/55 05/05/55 273
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17] หน้าถัดไป>>