ประชาสัมพันธ์ที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 329 รายการ
รหัส รายการประชาสัมพันธ์ สถานะ เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน นับ
10097 ระเบียบการเข้าอบรม สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2556 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/01/56 09/02/56 38
10096 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/01/56 05/02/56 85
10095 กำหนดการพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนนี กรุงเทพ ข่าวการศึกษา 09/01/56 05/02/56 96
10094 ระเบียบการเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. - 26 พ.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/01/56 07/02/56 71
10093 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 ก.พ.- 26 พ.ค.2556 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 09/01/56 05/02/56 79
10092 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าวการศึกษา 03/01/56 10/01/56 132
10090 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความในฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) ในโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่สามารถได้เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ท่านอาจารย์สนใจเผยแพร่ผลงาน ใคร่ขอเชิญส่งผลงานที่งานห้องสมุด ชั้น3 อาคาร3 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 20/12/55 31/12/56 60
10085 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2556 ข่าวการศึกษา 13/12/55 10/01/56 99
10083 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2555 ข่าวการศึกษา 12/12/55 01/01/56 71
10081 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ข่าวการศึกษา 30/11/55 07/12/55 196
10080 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 28/11/55 03/12/55 40
10079 ขอเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ของการพยาบาลฉุกเฉิน : ก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ข่าวกิจกรรม 28/11/55 28/02/55 39
10075 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึุกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 04/10/55 30/10/55 76
10073 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๔ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ข่าวการศึกษา 21/09/55 23/11/55 23
10072 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เรื่อง การสมัครลูกจ้างชั่วคราว ข่าวสมัครงาน 10/07/55 30/07/55 14
10071 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติรุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 28/06/55 16/07/55 121
10070 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่น ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 26/06/55 28/07/55 67
10069 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 19/06/55 26/06/55 95
10068 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 12/06/55 22/06/55 41
10067 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวการศึกษา 31/05/55 07/06/55 54
พบข้อมูล 17 หน้า | << ย้อนกลับ [1]....[7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17] หน้าถัดไป>>