Menu (เมนูหลัก)
+ หน้าหลัก
+ ความเป็นมา
+ วัตถุประสงค์
+ การสมัครเป็นสมาชิก
+ สมาชิกรุ่นก่อตั้ง
+ ศิษย์เก่าดีเด่น
+ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

DataBased

Untitled Document

ผู้เริ่มก่อการขอจัดตั้งสมาคม

           1.นางสาวบุญประคอง บัตรพรรธนะ ศิษย์เก่ารุ่น 8
           2. นางเรไร โสภาพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่น 8
           3. นางสาวจารุวรรณ เสวกสรรณ ศิษย์เก่ารุ่น 8

           ซึ่งในที่ประชุมวันนั้นมีมติให้ อาจารย์บุญประคอง บัตรพรรธนะ เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน ตั้งสมาคมฯ

รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ชื่อ-นามสกุล รุ่นที่ ตำแหน่ง
นางสาวบุญประคอง บัตรพรรธนะ ศิษย์เก่ารุ่น 8 นายกสมาคม
นางอุบล ธรรมานุวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่น 4 อุปนายกคนที่ 1
นางสาวสายหยุด ศิริภาภรณ์ ศิษย์เก่ารุ่น 15/1 อุปนายกคนที่ 2
นายนิษฐิดา ลีนะชุนางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 13/2 เลขาธิการ
นางจิตรา มูลศาสตร์ ศิษย์เก่ารุ่น 8 เหรัญญิก
นางสาวจารุวรรณ เสวกวรรณ ศิษย์เก่ารุ่น 8 นายทะเบียน
นางประพิศ ประสพสันต์ ศิษย์เก่ารุ่น 6 ปฏิคม
นางลัดดาวัลย์ เมฆะวิภาต ศิษย์เก่ารุ่น 6 ปฏิคม
นางอรชร ณ ระนอง ศิษย์เก่ารุ่น 8 กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางพนิดา กุลพิบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่น 7 กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางพิชญ์ ประเสริฐสินธุ์ ศิษย์เก่ารุ่น 8 กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางจำนรรจ์ ไรวา ศิษย์เก่ารุ่น 6 กรรมการฝ่ายหารายได้
นางปราณี ศิริสมบัติ ศิษย์เก่ารุ่น 8 กรรมการฝ่ายหารายได้
นางสุจนา ภาวิจิตร ศิษย์เก่ารุ่น 8 กรรมการฝ่ายหารายได้
นางเปรมปรีดิ์ เกษร ศิษย์เก่ารุ่น 8 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางถมเจตถ์ โปรา ศิษย์เก่ารุ่น 12 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางศิริพร สันติเมทนีดล ศิษย์เก่ารุ่น 20 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางเรไร โสภาพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่น 8 กรรมการ