Menu (เมนูหลัก)
+ หน้าหลัก
+ ความเป็นมา
+ วัตถุประสงค์
+ การสมัครเป็นสมาชิก
+ สมาชิกรุ่นก่อตั้ง
+ ศิษย์เก่าดีเด่น
+ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

DataBased

Untitled Document

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมศิษย์วิทยาลัยฯ

          1. เป็นศูนย์กลางรวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
          2. ส่งเสริมความสามัคคี จาริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
          3. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ชื่อเสียงและเกียรติคุณของวิชาชีพและสถาบัน
          4. ช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการ การศึกษา วิจัย ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาเห็นสมควร
          5. ช่วยกิจการสาธารณกุศลและการสังคมสงเคราะห์ตามโอกาสอันควร
          6.ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

           การดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งสมาคม ประสบผลสำเร็จโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้พิจารณาและอนุญาตให้จัดตั้งได้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยมีที่ตั้งสำนักงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ อาจารย์บุญประคอง บัตรพรรธนะ สมาคมของเรามีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสมาคม “สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”
ชื่อภาษาอังกฤษ “THE ALUMNI ASSOCIATION OF BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, BANGKOK.”
อักษรย่อภาษาไทย “ส.ว.บ.ก.”
อักษรย่อภาษาอังกฤษ “ABCN”
ตราของสมาคม เป็นรูปอักษร สว. ไขว้สีแดงและสีขาว พื้นสีทอง มีคำว่า สมาคม ศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สีขาวบนพื้นสีฟ้า
โดยเป็นรูปดังนี้