Menu (เมนูหลัก)
+ หน้าหลัก
+ ความเป็นมา
+ วัตถุประสงค์
+ การสมัครเป็นสมาชิก
+ สมาชิกรุ่นก่อตั้ง
+ ศิษย์เก่าดีเด่น
+ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

DataBased

Untitled Document
  จากชมรม..ถึงสมาคมศิษย์...วิทยาลัย  
    เสริมศรี เวชชะ
           วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ มีอายุครบ 50 ปี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2539 นับเป็นเวลาอันยาวนานที่วิทยาลัยพยาบาลแห่งแรก ของกระทรวงสาธารณสุขนี้ ได้ผลิตพยาบาลตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบันนี้ (รุ่น 47) นับจำนวนพยาบาลได้ถึง 10,243 คน พยาบาลที่สำเร็จต่างก็แยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนต่างๆ ของประเทศ มีจำนวนไม่น้อยที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลชุมชนห่างไกลในตัวเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งห่างไกลจากสถาบันที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง แต่ศิษย์เก่าทุกคนก็ยังส่งข่าวและติดต่อกันในรุ่นของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อใดก็ตามที่มีข่าวจัดงานคืนสู่เหย้า ก็จะเดินทางมาร่วมงานกันอย่างสม่ำเสมอด้วยความผูกพันเสมือนพี่น้อง และเพื่อมิให้ลืมอดีตที่เคยอยู่ในสถาบันฟ้า-ขาวด้วยกัน ศิษย์เก่ารุ่นแรกและรุ่นต่อๆ มาได้ตระหนักถึงความรักความผูกพัน และต้องการให้วิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของศิษย์ จึงได้จัดตั้งชมรมขึ้นมาในปี พ.ศ. 2529 และเชิญอาจารย์เฉิดฉาย อภิชาตบุตร เป็นประธานชมรมคนแรก และดำเนินกิจกรรมของชมรมมาอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันพยายามที่จะขอจัดตั้งเป็นสมาคม เพื่อให้เกิดเป็นรากฐานของความมั่นคงต่อไปในอนาคต ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อไปสู่การจัดตั้งสมาคมนั้น ศิษย์เก่ารุ่นพี่ ที่ดำเนินการต้องศึกษาเอกสาร สอบถามผู้รู้หลายๆ ท่าน จัดทำเป็นเอกสาร เสนอให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณา ซึ่งกว่าจะมาเป็นสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ดังเช่นทุกวันนี้ ท่านทั้งหลายได้เหน็ดเหนื่อย เพื่อสมาคมอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ระลึกถึงท่าน จึงขอนำรายนามของท่านที่เป็นผู้ริเริ่มขอจัดตั้งสมาคม ตามรายงานการประชุมที่ได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2538 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เมื่อเวลา 13.30 น.


* จากหนังสือ 50 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ