100067 พยาธิสรีรวิทยา ข้อสอบรวบยอด 2557
100066 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ข้อสอบรวบยอด 2557
100065 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ข้อสอบรวบยอด 2557
100064 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ข้อสอบรวบยอด 2557
100063 การพยาบาลครอบครัวชุมชน 4 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2557
100062 ภาษาอังกฤษ ข้อสอบรวบยอด 2557
100047 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 6 วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2554
100046 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 5 วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2554
100045 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 4 วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2554
100044 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 3 เรื่องเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัด วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2554
100043 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 2 เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวช วิชาสุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2554
100042 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 1 เรื่องการตรวจสภาพจิต วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2554
100041 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 2553
100040 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 2553
100039 วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 2553
100038 วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 2553
100037 วิชากฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 2553
100036 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 2553
100035 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 2553
100034 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 2553
100033 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ชุดที่ 2 ข้อสอบรวบยอด 2551
100032 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ชุดที่ 2 ข้อสอบรวบยอด 2551
100031 วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ชุดที่ 2 ข้อสอบรวบยอด 2551
100030 วิชาการพยาบาลมารดา ทารก ชุดที่ 2 ข้อสอบรวบยอด 2551
100029 วิชากฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ชุดที่ 2 ข้อสอบรวบยอด 2551
100028 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ชุดที่ 2 ข้อสอบรวบยอด 2551
100027 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชุดที่ 2 ข้อสอบรวบยอด 2551
100026 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชุดที่ 2 ข้อสอบรวบยอด 2551
100024 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ชุดที่ 1 ข้อสอบรวบยอด 2551
100023 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ชุดที่ 1 ข้อสอบรวบยอด 2551
100022 วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ชุดที่ 1 ข้อสอบรวบยอด 2551
100021 วิชาการพยาบาลมารดา ทารก ชุดที่ 1 ข้อสอบรวบยอด 2551
100020 วิชากฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ชุดที่ 1 ข้อสอบรวบยอด 2551
100019 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ชุดที่ 1 ข้อสอบรวบยอด 2551
100018 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชุดที่ 1 ข้อสอบรวบยอด 2551
100017 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชุดที่ 1 ข้อสอบรวบยอด 2551