ข้อสอบที่เปิดบริการในขณะนี้ :คำสำคัญ :
ระบบจัดการข้อสอบ

พบข้อมูลจำนวน 36 รายการ
รหัส (ID) ชื่อชุดข้อสอบ (Quiz's Name) แหล่งที่มา (Quiz's Place) เปิดบริการ ปิดบริการ ปี พ.ศ. (Year) ผลสอบ (Score)
100067 พยาธิสรีรวิทยา ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2557
100066 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2557
100065 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2557
100064 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2557
100063 การพยาบาลครอบครัวชุมชน 4 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 01/10/63 30/04/64 2557
100062 ภาษาอังกฤษ ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2557
100047 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 6 วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 01/10/63 30/04/64 2554
100046 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 5 วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 01/10/63 30/04/64 2554
100045 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 4 วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 01/10/63 30/04/64 2554
100044 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 3 เรื่องเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัด วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 01/10/63 30/04/64 2554
100043 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 2 เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวช วิชาสุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 01/10/63 30/04/64 2554
100042 แบบทดสอบความรู้ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ชุดที่ 1 เรื่องการตรวจสภาพจิต วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 01/10/63 30/04/64 2554
100041 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2553
100040 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2553
100039 วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2553
100038 วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2553
100037 วิชากฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2553
100036 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2553
100035 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2553
100034 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชุดที่ 3 ข้อสอบรวบยอด 01/10/63 30/04/64 2553
พบข้อมูล 2 หน้า | << ย้อนกลับ 1 [2] หน้าถัดไป>>