ตรวจสอบการดำเนินการแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี ตามรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ( จำนวน 8 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน อาจาย์สอนรายวิชา
TN_T01 นโยบายระบบสุขภาพและระบบการจัดการศึกษาทางการพยาบาล (n= 9 ) รูปอาจารย์ผู้สอน สำลี สาลีกุล (n= 14 )
รูปอาจารย์ผู้สอน กรกนก ลัทธนันท์ (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร (n= 12 )
TN_T02 ปรัชญา มโนทัศน์การจัดการเรียนการสอน และจรรยาบรรณอาจารย์ (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ (n= 13 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นันธิดา วัดยิ้ม (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อุไร นิโรธนันท์ (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ขวัญตา บุญวาศ (n= 12 )
TN_T03 การพัฒนาหลักสูตรทางการพยาบาล (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ยุพาภรณ์ ติรไตรวงศ์ (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (n= 12 )
TN_T04 วิธีการเรียนการสอนทางการพยาบาล (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน อุบล สุทธิเนียม (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน เพ็ญวรรณ เข้มขัน (n= 11 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อุไร นิโรธนันท์ (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี (n= 11 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (n= 11 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นันธิดา วัดยิ้ม (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ยุพาภรณ์ ติรไตรวงศ์ (n= 11 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 10 )
TN_T04M วิธีการเรียนการสอนทางการพยาบาล (Micro teaching) (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี (n= 8 )
รูปอาจารย์ผู้สอน เกษร สุวิทยะศิริ (n= 6 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 6 )
รูปอาจารย์ผู้สอน มาลินี อยู่ใจเย็น (n= 5 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ยุพาภรณ์ ติรไตรวงศ์ (n= 8 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร (n= 6 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อุไร นิโรธนันท์ (n= 6 )
รูปอาจารย์ผู้สอน กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ (n= 6 )
รูปอาจารย์ผู้สอน วิไลลักษณ์ ศิริมัย (n= 7 )
รูปอาจารย์ผู้สอน เพ็ญวรรณ เข้มขัน (n= 5 )
TN_T05 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (n= 13 )
TN_T06 การบูรณาการพันธกิจอุดมศึกษากับการจัดการเรียนการสอน (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (n= 11 )
TN_T07 การพัฒนาสื่อและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน สุชีวา วิชัยกุล (n= 12 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พุทธรักษ์ มูลเมือง (n= 13 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ตามรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ( จำนวน 2 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน อาจาย์สอนรายวิชา
TN_P01 ฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 5 )
รูปอาจารย์ผู้สอน เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อุบล สุทธิเนียม (n= 3 )
รูปอาจารย์ผู้สอน เกษร สุวิทยะศิริ (n= 5 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ปภาวดี ทวีสุข (n= 3 )
รูปอาจารย์ผู้สอน วิไลลักษณ์ ศิริมัย (n= 3 )
รูปอาจารย์ผู้สอน มญซ์พาณี ขำวงษ์ (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน วรางคณา อุดมทรัพย์ (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน โสภา รักษาธรรม (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ไขนภา แก้วจันทรา (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน สมฤดี ศิลาพัชรนันท์ (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นิภาพร อภิสิทธิวาสนา (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จิราพร สุวะมาตย์ (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน บุบผา ดำรงกิตติกุล (n= 1 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (n= 1 )
TN_P02 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาลและในคลินิก (n= 8 ) รูปอาจารย์ผู้สอน ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 1 )
รูปอาจารย์ผู้สอน เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (n= 1 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อุบล สุทธิเนียม (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน เกษร สุวิทยะศิริ (n= 3 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ปภาวดี ทวีสุข (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน วิไลลักษณ์ ศิริมัย (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน มญซ์พาณี ขำวงษ์ (n= 1 )
รูปอาจารย์ผู้สอน วรางคณา อุดมทรัพย์ (n= 1 )
รูปอาจารย์ผู้สอน โสภา รักษาธรรม (n= 1 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นัยนา ภูลม (n= 1 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ไขนภา แก้วจันทรา (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน สมฤดี ศิลาพัชรนันท์ (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นิภาพร อภิสิทธิวาสนา (n= 3 )
รูปอาจารย์ผู้สอน จิราพร สุวะมาตย์ (n= 2 )
รูปอาจารย์ผู้สอน บุบผา ดำรงกิตติกุล (n= 1 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (n= 1 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามแหล่งฝึกและอาจารย์ที่ปรึกษา ( จำนวน 1 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน
TN10 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม (n= 0 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1