ตรวจสอบการดำเนินการแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี ตามรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ( จำนวน 5 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน อาจาย์สอนรายวิชา
NPT01 วิชา ระบบสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (n= 4 ) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.พญ.ประกายทิพย์ สุศิลปะรัตน์ (n= 29 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย (n= 29 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร (n= 28 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.สันติ ลาภเบญจกุล (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.เกษสุดา เกษรสุคนธ์ (n= 26 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อุไรลักษณ์ ลาภเบญจกุล (n= 25 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.สำลี สาลีกุล (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล (n= 27 )
NPT02 วิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง และการตัดสินใจทางคลินิก (n= 4 ) รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชษฐ์ (n= 28 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.สมเกียรติ เลียวสุธามาศ (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ผศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยณัติ์กุล (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ผศ.น.ท. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช (n= 25 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ผศ.นพ. ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช (n= 26 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นาวาเอก (พิเศษ) นพ.ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช (n= 26 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ ปริวัตร เพ็งแก้ว (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.เจติญา รุ่มนุม (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.สำลี สาลีกุล (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.อุไร นิโรธนันท์ (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.จิราพร สุวะมาตย์ (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล (n= 25 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.วิดาพร ทับทิมศรี (n= 21 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา (n= 23 )
NPT03 วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (n= 5 ) รูปอาจารย์ผู้สอน ภก.หญิง ดร.อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ์ (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ภก.หญิง โชติรัตน์ นครานุรักษณ์ (n= 27 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ภก.สุรชัย คำมะนาถ (n= 28 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ภก.หญิง ศิรประภา ชื่นค้า (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ภก.หญิง จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ภก.หญิง ทิพาพร พงษ์เมษา (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ภก.หญิง พาฝัน กิติเงิน (n= 23 )
NPT04 วิชา การรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน (n= 4 ) รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชษฐ์ (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.อรศิริ เสรีรัตน์ (n= 25 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.สมเกียรติ เลียวสุธามาศ (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นาวาเอก (พิเศษ) นพ.ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน น.ท.ณภัทร มีสมเพิ่ม (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน น.ท.อนันต์ จรจวบโชค (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน น.อ.สมบูรณ์ เจิมสุจริต (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ผศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยณัติ์กุล (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจน์วงศ์ (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ผศ.น.ท. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ ปริวัตร เพ็งแก้ว (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.ธเนศ ไทยดำรง (n= 22 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.เจติญา รุ่มนุม (n= 22 )
NPT05 วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน (n= 4 ) รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ (n= 25 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พญ.สุกานดา เป็งยศ (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา (n= 25 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์ (n= 25 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.ธัญพิมล เกณสาคู (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.สาลินี ไทยธวัช (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.นันทพล ชุติมาพงศ์รัตน์ (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน นพ.อภิชัย โภคาวัฒนา (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน พว.พิจิตรา ทูลมาลา (n= 24 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ (n= 25 )
รูปอาจารย์ผู้สอน ดร.นิภาพร อภิสิทธิวาสนา (n= 23 )
รูปอาจารย์ผู้สอน อ.กัลปังหา โชวสิวสกุล (n= 25 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ตามรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ( จำนวน 2 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน อาจาย์สอนรายวิชา
NPP01 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน (n= 21 )
NPP02 ปฏิบัติการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน (n= 20 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ตามแหล่งฝึกและอาจารย์ที่ปรึกษา ( จำนวน 5 รายวิชา )

รายวิชาที่เรียน
NPW01 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม (n= 0 )
NPW02 ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (n= 0 )
NPW03 โรงพยาบาลพุทธมณฑล (n= 0 )
NPW04 โรงพยาบาลบางบ่อ (n= 0 )
NPW05 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ (n= 0 )

พบข้อมูล 1  หน้า | << ย้อนกลับ 1