" ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง "

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)