" ปัญญานำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวปฏิบัติ สมรรถนะสากล บุคคลสัมพันธ์ "